021 6694 1076 0912 377 3197 (ساعات غیر اداری) E-Mail : support@maroonhost.com

تسویه حساب با مارون هاست

تسویه حساب با مارون هاست

به یکی از روش های زیر با مارون تسویه حساب کنید
پس از تسویه حساب و واریز وجه حتما شماره فیش ، تاریخ و مبلغ پرداختی و اینکه برای کدام فاکتور پرداخت شده را به قسمت ساپورت تیکت کنید
ساپورت کجاست ؟
تیکت چیست ؟

  • ملت
  • پارسیان
  • پاسارگاد
  • سامان
  • کارت شتاب

بانک ملت
حاسب جام بانک ملت قابل واریز از تمام شعب در سارسر کشور
17200144/12
به نام کیارش مظفری

شماره کارت شتاب بانک پارسایان
6221-0610-6515-1757
به نام کیارش مظفری

foot